Onze raden

LeerlingenRaad (LR)

Sinds 2011 hebben wij een leerlingenraad op onze school. De leerlingenraad is een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen is door de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij denken na en beslissen mee over activiteiten en veranderingen die er op onze school kunnen plaatsvinden. Vorig jaar hadden we een enthousiaste leerlingenraad en, ondanks het feit dat ze meer hadden willen bereiken, hebben we wel bereikt dat er een “ik heb niemand om mee te spelen bankje” is geplaatst op ons schoolplein en dat het schoolplein door de gemeente wekelijks wordt schoongemaakt. In de afgelopen maand zijn er nieuwe verkiezingen gehouden in de groepen 5 t/m 8 met als doel om in deze nieuwsbrief de nieuwe leerlingenraad van 2022- 2023 aan u te kunnen presenteren. Uit iedere groep is 1 leerling gekozen die 1 jaar lang lid is. Volgend schooljaar worden dan opnieuw verkiezingen gehouden.

OuderRaad (OR):

Wat zouden we moeten beginnen zonder ouderraad? De ouderraad is nauw betrokken bij alle evenementen en activiteiten die gedurende het schooljaar worden georganiseerd.

Voor het aankomend schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste en actieve leden voor de ouderraad (OR). Vindt u het leuk om een handje te helpen? U bent van harte welkom!

vrijenburg_or@pcpobr.nl

Wij hebben een enthousiaste en actieve ouderraad! Wij helpen het team om activiteiten te organiseren, denk hierbij aan een projectweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, het slaapfeest, Sport en Speldag, kamp en de afscheidsavond van groep 8.

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Elk schooljaar leggen we hierover verantwoording af door middel van een financieel jaarverslag en begroting bij de medezeggenschapsraad.

We vergaderen 1 x in de 3 maanden. Voor de activiteiten (Sint, Kerst etc.), worden commissies gevormd. Deze bestaan uit OR leden en teamleden. Deze commissies vergaderen meerdere malen.

Contact & Ideeën
Heeft u een idee, vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten via de ideeënbus in de hal van de school (naast de conciërgeruimte). Wilt u uw naam en telefoonnummer vermelden zodat wij contact met u op kunnen nemen. U kunt ons natuurlijk ook mailen: vrijenburg_or@pcpobr.nl

Hulp
Wij kunnen uw hulp bij de genoemde activiteiten goed gebruiken! Wij hangen op verschillende plekken in de school intekenlijsten op. Wij sturen mailtjes via de klassenouder, de weekbrief en Social Schools. Wilt u helpen bij de activiteiten die voor onze kinderen worden georganiseerd, maar heeft u beperkte tijd, schrijf u dan in op 1 van de intekenlijsten of reageer op de weekbrief of e-mail! Vaak kunt u, met een enkel uurtje, ons heel goed helpen en daarmee natuurlijk een leuke activiteit voor uw zoon of dochter helpen realiseren!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe, actieve en enthousiaste leden. Wij wensen u een goed schooljaar met veel leuke activiteiten voor onze kinderen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad
vrijenburg_or@pcpobr.nl

Medezeggenschapsraad (MR):

Samenstelling schooljaar 2023-2024
De MR van onze school bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders:

Personeelsgeleding

 1. Annika Emmerich (groep 1/2 beren) – secretaris
 2. Lisette Kummu (directie)
 3. Karlien de Meij (groep 4b)
 4. Edwin van der Wateren (groep 5b) - tijdelijke vervanger van Ester Garducci (groep 4b)

Oudergeleding

 1. Rob de Koster (Arwen, groep 4a) – voorzitter
 2. Nancy Tadey (Liam, groep 7a) – vicevoorzitter
 3. Patrick Bos (Fred groep 6a, Yannick groep 4a, Arthur groep 1/2 apen)

U kunt ze bereiken via
vrijenburg_mr@pcpobr.nl

Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden. 
Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (ouders en leerkrachten) en anderzijds het schoolbestuur (veelal vertegenwoordigd door de directeur).

In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders. Deze vertegenwoordigers worden rechtstreeks uit en door de verschillende geledingen gekozen. De taken en de bevoegdheden van de MR staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement dat gebaseerd is op de Wet Medezeggenschap Scholen 2007.

De MR heeft in ieder geval een aantal bevoegdheden:

 • Recht op informatie over in ieder geval díe zaken die in het MR-reglement worden genoemd.
 • Recht op overleg met het bestuur (of veelal in diens plaats de schooldirecteur).
 • Adviesrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om advies gevraagd worden. Het gaat hierbij bv om de schoolbegroting.
 • Instemmingsrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om instemming gevraagd worden.Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de schoolgids, wijziging van onderwijskundige doelstellingen, de taakverdeling binnen het personeel, vaststelling van de ouderbijdrage, de regeling van roostervrije dagen.
 • Initiatiefrecht. De MR kan zelf met voorstellen komen over zaken die de school betreffen.

In de MR kunnen de ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. De algemene taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen. In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen.

Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen.

Vergaderingen
De MR vergadert minimaal zes keer per jaar in de avonduren. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Het eerste gedeelte van de vergadering is openbaar. U bent dus van harte welkom om (een deel van) de vergadering bij te wonen.

Notulen
Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen. De notulen zal pas na goedkeuring op de volgende vergadering op de site verschijnen.

....

Jaarverslagen

Jaarverslag MR 2019-2020

Vacatures en verkiezingen
De zittingsduur van ieder lid is 3 jaar. Deze zittingsduur kan eventueel verlengd worden met periodes van 3 jaar, zolang de ouder een kind heeft die op CBS De Vrijenburg onderwijs volgt.

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). GMR- leden worden, door de leden van de MR-en, in persoon benoemd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl