Een dag in groep 3-8

Dagplanning
Bij binnenkomst is de dagplanning zichtbaar voor de kinderen. Hier kunnen zien welke vakken ze volgen, wanneer ze Op het bord staat het vak, de les. Maar ook het leerdoel van de les staat op het bord, geformuleerd vanuit het perspectief van het kind (Ik kan… ik leer… ik weet…)

De vakken:

Godsdienst
Wij vertellen uit de Bijbel, bidden dagelijks en zingen. Daarnaast vieren wij de christelijke feestdagen. Wij volgen het aanbod vanuit  de methode “Trefwoord”.

Sociale emotionele methode
Wij werken met leefstijl en Rots en Water.

Vanuit de methode leefstijl worden de vaardigheden en normen en waarden binnen het onderwijs aangeboden. Dit speelt in de basisschoolleeftijd een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden jongeren hiervan bewust gemaakt. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

Wereld in getallen
Sinds vorig jaar werken wij met de nieuwste methode van Wereld in Getallen. Deze methode ondersteunt onze visie in de wijze waarop wij lesgeven (expliciete directe instructie model).  Vanuit de lesopbouw is het mogelijk dat iedere leerling uitgedaagd wordt in zijn eigen leerproces.

Opbouw van de methode
Een blok bestaat uit 4 weken. De eerste 3 weken zijn basisweken. Elke basisweek staat 1 domein centraal. Binnen dat domein worden 2 lesdoelen aangeboden, na elkaar. In de oneven lessen wordt een doel voor het eerst aangeboden. In de even lessen werken de leerlingen verder aan dit doel, soms met een andere benadering of verdieping van de stof. In de 3e week van ieder blok wordt altijd een doel uit het domein meten en meetkunde aangeboden.

Elke vrijdag tijdens de 3 basisweken testen de leerlingen zelfstandig of ze de 2 nieuwe doelen van die week beheersen. Dit geeft de leerkracht de tijd om de vorderingen van elk kind te observeren en te noteren op het observatieformulier. In week 4 is er dan nog de gelegenheid om kinderen te helpen die op bepaalde doelen uitvallen. Aan het eind van week 4 worden de lesdoelen uit het blok getoetst.

Alle lessen in De wereld in getallen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Elke les begint met een startopgave. Deze opgave is een herhaling van bekende lesstof om voorkennis te activeren. De kinderen zijn bekend met de oefenvormen en kunnen zelfstandig aan het werk. Tijdens de instructie wordt een nieuw lesdoel geïntroduceerd. Het lesdoel krijgt op deze manier een herkenbare en realistische context. Na het maken van opdrachten en het reflecteren op die opdrachten tijdens het lesonderdeel ‘Hoe ging het?’ gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Op dat moment geef je verlengde instructie aan de kinderen die bij de ‘Hoe ging het?’ aangeven behoefte te hebben aan extra uitleg.

Veilig Leren Lezen- Kim versie (groep 3)
Om de dag krijgen de leerlingen een nieuwe letter of een nieuw woord aangeboden. Wij gebruiken hiervoor de methode veilig leren lezen.

Per kern wordt gewerkt met een:

 • werkboekje
 • letterzetter
 • woordzetter
 • leesboekje op niveau

Met nieuwe letters kunnen ze nieuwe woorden maken met behulp van:

 • klikklakboekje
 • letterdoos
 • letterflat
 • stempelen

Het aanbieden gebeurt op verschillende instructieniveaus:

 • Ster: de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leesonderwijs
 • Maan: de leerlingen die de leerlijn volgen
 • Zon: voor de vlotte lezers die extra uitdaging nodig hebben bij het leesonderwijs.

Bij de methode hoort ook een computerprogramma, dit kunt u thuis spelen met uw kind en ook in de klas kunnen we hiermee goed oefenen met de letters en de woorden. De inloggegevens ontvangt u van de leerkracht van uw kind. Het programma wordt ingesteld op de kern waarin wij op dat moment werken, zodat het altijd aansluit bij datgene wat wij in de klas doen. De leerkracht kan op de computer zien welke kinderen veel oefenen op de computer en waar ze nog moeite mee hebben of wat juist heel goed gaat.

Schrijven
Onze methode om te leren schrijven is “Pennenstreken”. Leren schrijven is een van de belangrijkste dingen die een kind leert. Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, blijven pen en papier onmisbaar. We maken lijstjes, schrijven kaarten, noteren afspraken op papier. Dat blijft.

En belangrijker nog, met onze zelfgeschreven teksten en ons eigen handschrift laten we zien: dit ben ik. Met het leren schrijven, ontwikkelen kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, het concentratievermogen en kunnen meer onthouden. En dát is weer makkelijk bij het leren van andere vakken, zoals taal en spelling. Leren schrijven is dus niet zomaar iets.

Groep 1 en 2: schrijfvormen-spelenderwijs kennismaken met schrijven.

Groep 3: kleine letters, verbonden schrijven, leestekens en cijfers.

Groep 4: hoofdletters.

Groep 5 t/m 8: een eigen handschrift.

Taalactief (inclusief spelling en woordenschat) (groep 4 t/m 8)
Ook deze methode sluit aan bij de wijze waarop wij onze instructie aanbieden.  Taal actief heeft voor zowel taal, als spelling,  8 jaarlijks terugkerende thema’s die elk 4 weken duren.

Taal actief besteedt veel aandacht aan woordenschat. De leerlijn woordenschat zit in het basisprogramma en is volledig opgebouwd volgens de didactiek. Taal actief is zo opgebouwd dat onze leerlingen meerdere keren in aanraking komen met de themawoorden.

Ook Taal actief wordt aangeboden volgens de didactiek als omschreven bij de rekenmethode. Zo komen alle leerlingen aanbod die extra ondersteuning nodig hebben, ook de leerlingen die uitdaging nodig hebben.

LOGO3000 (groep 1 t/m 6)                  
LOGO3000 is een slimme en onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van de leerlingen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling; het is een hulpmiddel om de woordenschat uit te breiden. Wij werken met LOGO3000 in de groepen 1 t/m 6. In de groepen 1 en 2 ligt de focus op het uitbreiden van de woordenschat, in groep 3 op het doorlopend opbouwen van de woordkennis en in de groepen 4, 5 en 6 wordt er met LOGO3000 gewerkt om het woord- en tekstbegrip in de taal- en vaklessen te vergroten.

Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8)
Goed kunnen lezen is het allerbelangrijkste ingrediënt voor schoolsucces.

Altijd actueel: Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Bij de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen, met als doel leerlingen actief te laten lezen. De actualiteit zorgt voor extra motivatie bij de leerlingen. Iedere groep heeft een tekst op eigen niveau. Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren:

‘hardop-denkend’ voordoen (modellen) hoe jij als leesexpert een tekst aanpakt en volgens de stappen aanpakt.

kritisch lezen: wat begrijp ik wel, wat is nieuw voor mij?

Studievaardigheden (groep 5 t/m 8)
Onze leerlingen leren hier informatie uit allerlei verschillende bronnen te selecteren, beoordelen, verwerken en toe te passen.

Elk blok bestaat uit 4 basislessen en 1 les waarin alle onderdelen samen behandeld worden. Bij elk van die 5 lessen is er een digitale herhalingsles beschikbaar:

BasislesDeze instructieles behandelt de basisleerstof. We gebruiken het bronnenboek en een werkboek. Een les duurt ongeveer 45 minuten.

HerhalingslesDeze inoefenles herhaalt de behandelde leerstof. Je kunt hem inzetten als extra oefening, als remediëring of als onderdeel van de weektaak.

Daarnaast bevat elk blok 1 les leren studeren en 1 toets. De toetsen van Blits sluiten aan bij de vorm die onder andere Cito hanteert om studievaardigheden te toetsen. Je kunt de toetsen ook digitaal afnemen.

In groep 8 is de opbouw iets anders. Hier gaan ze ook toepassingstaken doen.

Wereldoriëntatie (groep 5 t/m 8)
Wij werken met de methode Naut Meander Brandaan om wereldoriëntatie aan te biedenvanaf groep 5.

 • Naut: natuur en techniek
 • Meander: aardrijkskunde
 • Brandaan: geschiedenis

Elk thema duurt ongeveer drie weken en telt maximaal 6 lessen: 3 reguliere lessen en 3 lessen voor herhaling, de toets en de ‘Uitdaging’.

De 3 reguliere lessen bestaan steeds uit 3 stappen:

Kennismaken met het onderwerp van de les, aan de hand van een beeld uit de media.

Kennisopbouw: Kinderen beantwoorden zelfstandig uitdagende vragen over het onderwerp, zodat ze tot echt begrip komen.

Vaardigheden, steeds één per les. Daarmee verankeren en verbreden de leerlingen de kennis uit de les en ontwikkelen ze vaardigheden die ze ook in andere situaties kunnen inzetten om hun doelen te bereiken.

Les 4 bestaat uit een samenvattingsanimatie en handige oefening: ‘test jezelf’. In les 5 nemen we de kennistoets af. Aan het einde van ieder thema krijgen de leerlingen een leerblad mee naar huis om te stof te kunnen leren. Dit blad krijgt uw kind minimaal een week van te voren mee naar huis. Houdt er rekening mee dat u het leren van de toets moet begeleiden.

Verkeer
Voor het vak verkeer maken wij gebruik van de methode ‘klaar over’. Hierbij behandelen we onder andere de betekenis van de verkeersborden, veiligheid in het verkeer en de voorrangsregels.

Per half jaar krijgen de leerlingen twee verkeerstoetsen. Voor deze toetsen krijgen de leerlingen een leerblad mee naar huis. (Alleen in groep 5 t/m 8).

In groep 6 en groep 7 werken we met de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 vindt er tevens een praktisch en theoretisch verkeersexamen plaats.

Creatieve vakken:
Voor het geven van onze creatieve lessen maken we gebruik van de methode “Laat maar leren”. Een online lesmethode met een groot aanbod aan kunst en cultuur educatie. Iedere week wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed. Dit gebeurt in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Leerlingen leren op deze manier zowel 2- als 3-dimensionaal te werken.

Muziekles
Sinds 2019-2020 hebben wij een nieuwe zing-methode. Ook dit bieden we aan in een doorgaande leerlijn vanaf groep 1 t/m 8. De leerkrachten hebben onbeperkt toegang tot een muziekdatabase, het creëren en componeren van liederen, muziekinstrumenten, beatboxen of rappen. Kortom: ons muziekonderwijs zit in een nieuw, modern jasje.

Huiswerk en toetsen:
Vanaf groep 3 kan het zijn dat uw kind huiswerk mee krijgt. Het huiswerk zal dan vooral gericht zijn op het individuele kind omdat hij/zij nog extra oefenstof nodig heeft. Wij adviseren u om in ieder geval in groep 3 en 4 minimaal een kwartier per dag met uw kind te lezen.

Vanaf groep 5 krijgt uw kind ook huiswerk met als doel om een leerhouding te ontwikkelen in het maken van huiswerk. Denk hierbij aan het verantwoordelijkheidsgevoel en het maken van een planning. Daarnaast zullen ze regelmatig een samenvatting van een thema wereldoriëntatie  meenemen. Hier hebben ze dan een week later een toets over.

Vanaf groep 7 en 8 krijgen onze leerlingen wekelijks een huiswerk-blad met reken, taal en spelling oefeningen. Daarnaast krijgen ze ook leerwerk van wereldoriëntatie en Engels. Tot slot hebben de leerlingen ook nog ieder jaar een boekbespreking of een - verslag en een presentatie.