Overstap naar VO

Advies eind groep 8 (advieskaart vanaf groep 6):

Overstap PO-VO
Aan het eind van groep 8 maken de leerlingen de overstap van het Primair Onderwijs (basisschool) naar het Voortgezet Onderwijs (middelbare school). Hier gaat een hele procedure aan vooraf.

Vanaf groep 6 worden de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem op een advieskaart geplaatst. Op deze kaart correspondeert de score (vaardigheidsscore) van de leerling met één van de onderwijsniveaus van het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt voor zowel de resultaten van de ‘midden’ afname (medio januari), als voor de ‘eind’ afname (medio juni). Er zijn vier vakgebieden die op de advieskaart vermeld worden, namelijk begrijpend lezen, rekenen, spelling (woorden) en technisch lezen. De resultaten voor de vakgebieden begrijpend lezen en rekenen zijn het meest leidend (aangezien dit betrekking heeft op het inzichtelijk vermogen). Natuurlijk wordt er niet alleen gekeken naar resultaten, maar spelen ook gedrag en werkhouding een rol bij het proces van advisering. Deze zaken worden verwerkt in het overdrachtsformulier. De advieskaart en het overdrachtsformulier vormen samen de belangrijkste twee onderdelen van het overstapdossier. Dit overstapdossier is de overdracht naar de middelbare school.

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies en medio februari in groep 8 krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. Voor de leerlingen van groep 7 is dit in het schooljaar 2019-2020 anders gelopen, zij krijgen hun voorlopig advies in oktober 2020 (vanwege de bijzonderheden rondom COVID-19). De advisering (zowel voorlopig, als definitief) gebeurt in een samenspraak tussen groepsleerkrachten van leerjaar 7 en leerjaar 8, IB (interne begeleider) en directie. Het uitgangspunt is een enkelvoudig schooladvies (dus één onderwijsniveau), echter behoort een dubbel-niveau advies ook tot de mogelijkheden.

In sommige gevallen hebben leerlingen recht op extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs. Dit wordt LWOO genoemd (leerweg ondersteunend onderwijs). Indien dit van toepassing is, wordt dit tijdig (eind leerjaar 7) met u als ouders/verzorgers besproken.

Op basis van het voorlopig schooladvies kunnen de leerlingen zich gaan richten op de schoolkeuze. Uiteraard kunnen de leerlingen in groep 7 zich ook oriënteren op het aanbod aan middelbare scholen. Na het definitieve schooladvies dienen de leerlingen zich direct in te schrijven. Leerlingen hebben (uiteraard samen met u als ouder/verzorger) de vrijheid om zelf een middelbare school te kiezen passend bij het schooladvies.

Aan het eind van de basisschool loopbaan (medio april groep 8) maken de leerlingen nog een Centrale Eindtoets. Indien het resultaat van deze toets hoger is dan het gegeven schooladvies, zullen wij heroverwegen. Een heroverweging betekent niet dat het advies ook daadwerkelijk herzien zal worden. In veel gevallen past dit resultaat als ontbrekend puzzelstukje in het geheel.

Tijdlijn groep 6, 7 en 8

  • groep 6 = afname CITO LVS 3.0 midden en eind
  • bespreken advieskaart bij rapportgesprekken
  • groep 7 = afname CITO LVS 3.0 midden en eind
  • bespreken advieskaart bij rapportgesprek
  • voorlopig adviesgesprek einde schooljaar
  • groep 8 = afname CITO LVS 3.0 midden en centrale eindtoets
  • definitief adviesgesprek in februari